podmienky služby

Vitajte na stránkach Loveofqueen.com. Poskytujeme vám služby podliehajúce upozorneniam, podmienkam a podmienkam stanoveným v tejto zmluve (ďalej len "Zmluva"). Okrem toho, ak použijete ľubovoľnú službu služby Loveofqueen.com (napríklad zadanie objednávky alebo napísanie recenzie od zákazníka), budete sa riadiť pravidlami, pravidlami, pravidlami, podmienkami a podmienkami, ktoré sa na tieto služby vzťahujú Dohoda podľa tohto odkazu. Loveofqueen.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto stránku a tieto podmienky.

Prístup, prehliadanie alebo iné používanie tejto stránky znamená, že súhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy. Pred pokračovaním si pozorne prečítajte túto dohodu.

Vyhlasujete a zaručujete, že ste najmenej 18 rokov alebo navštívite stránku pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. V súlade s podmienkami tejto Zmluvy vám spoločnosť Loveofqueen.com týmto udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a používanie stránky tým, že ho zobrazíte vo svojom internetovom prehliadači iba na účely nákupu osobných predmety predávané na Stránke a nie na komerčné využitie alebo použitie v mene žiadnej tretej strany, s výnimkou prípadov výslovne povolených spoločnosťou Loveofqueen.com vopred. Akékoľvek porušenie tejto dohody bude mať za následok okamžité zrušenie licencie udelenej v tomto odseku bez upozornenia.

Okrem prípadov, ktoré sú povolené v predchádzajúcom odseku, nesmiete reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, predávať, prenajímať, prenášať, vytvárať odvodené diela, prekladať, upravovať, reverzne inžinierovať, rozkladať, dekompilovať alebo inak využívať tento web alebo jeho časť, výslovne povolené spoločnosťou Loveofqueen.com písomne. Nesmiete komerčne využívať žiadnu z informácií poskytnutých na Stránke alebo akékoľvek využitie Stránky v prospech iného podniku, pokiaľ výslovne nepovolí spoločnosť Loveofqueen.com vopred. Loveofqueen.com si vyhradzuje právo odmietnuť službu, ukončiť účty a / alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia, vrátane, bez obmedzenia, ak spoločnosť Loveofqueen.com verí, že správanie zákazníka porušuje platné zákony alebo škodí záujmom spoločnosti Loveofqueen.com.

Na tento obsah nesmiete nahrať, šíriť ani inak publikovať akýkoľvek obsah, informácie alebo iný materiál, ktorý (a) porušuje alebo porušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, ochranné známky, obchodné tajomstvá alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek osoby; b) je ohováraný, ohrozujúci, hanlivý, obscénny, neslušný, pornografický alebo môže viesť k akejkoľvek občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti podľa amerického alebo medzinárodného práva; alebo (c) zahŕňa akékoľvek chyby, vírusy, červy, dvere zachytené, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo vlastnosti. Loveofqueen.com vám môže priradiť heslo a identifikáciu účtu, ktoré vám umožnia prístup a používanie určitých častí tejto stránky. Zakaždým, keď použijete heslo alebo identifikačné údaje, považujete sa za oprávnené na prístup a používanie stránky spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami tejto zmluvy a spoločnosť Loveofqueen.com nemá žiadnu povinnosť prešetriť autorizáciu alebo zdroj žiadneho takýto prístup alebo používanie stránky.

Budete výhradne zodpovední za všetok prístup k tejto lokalite a jej používanie každým, kto bude používať heslo a identifikačné údaje, ktoré ste pôvodne pridelili, bez ohľadu na to, či je takýto prístup k tejto lokalite a jej používanie skutočne autorizovaný, vrátane, bez obmedzenia, všetkých komunikácií a prenosov a všetky záväzky (vrátane, bez obmedzenia, finančné záväzky), ktoré vznikli v dôsledku takéhoto prístupu alebo použitia. Ste výlučne zodpovední za ochranu bezpečnosti a dôvernosti hesla a identifikácie, ktoré vám boli pridelené. Musíte okamžite informovať spoločnosť Loveofqueen.com o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo identifikácie alebo akéhokoľvek iného porušenia alebo hroziaceho porušenia bezpečnosti tejto stránky. Po registrácii dostanete naše informačné bulletiny s informáciami o predaji, kupónoch a špeciálnych akciách. Môžete sa odhlásiť pomocou odkazu z ľubovoľného e-mailového spravodajcu alebo osobného nastavenia prihlásenia po prihlásení. Predvolená predplatné pre Newsletter pre registrovaných používateľov.

Loveofqueen Používateľský účet

Zaručujete, že Vaše podania sú úplne alebo čiastočne jasné a bez akéhokoľvek porušenia práv duševného vlastníctva, sporov alebo nárokov tretích strán. Loveofqueen.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne zneužitie autorských práv alebo iných práv tretích strán. Zaväzujete sa obhajovať a odškodniť sponzora za akékoľvek straty spôsobené používaním záznamov na akékoľvek účely.

Recenzie a komentáre

Pokiaľ nie je uvedené inak v tejto Zmluve alebo na stránkach, všetko, čo odosielate alebo uverejníte na stránkach a / alebo poskytnete spoločnosť Loveofqueen.com vrátane, ale bez obmedzenia, nápadov, know-how, techník, otázok, recenzií, pripomienok a (súhrnne "podania") sú a budú považované za nedôverné a neoprávnené a podaním alebo odoslaním súhlasíte s neodvolateľným udelením licencie a všetkých súvisiacich práv na duševné vlastníctvo (s výnimkou morálnych práv, ako je autorské právo) na Loveofqueen.com bezplatne a spoločnosť Loveofqueen.com bude mať bezplatné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné a prenosné právo používať, kopírovať, distribuovať, zobrazovať, publikovať, vykonávať, predávať, prenajímať, prenášať, prispôsobovať, vytvárať odvodené diela takýchto podaní akýmikoľvek prostriedkami av akejkoľvek forme a prekladať, upravovať, reverzne inžinierovať, rozoberať alebo dekompilovať takéto Podania. Všetky podania sa automaticky stanú jediným a výlučným vlastníctvom spoločnosti Loveofqueen.com a nebudú vám vrátené a súhlasíte s tým, že v budúcnosti nebudete spochybňovať akýkoľvek spor týkajúci sa akéhokoľvek použitia záznamu od spoločnosti Loveofqueen.com.

Zaručujete, že Vaše podania sú úplne alebo čiastočne jasné a bez akéhokoľvek porušenia práv duševného vlastníctva, sporov alebo nárokov tretích strán. Loveofqueen.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne zneužitie autorských práv alebo iných práv tretích strán. Zaväzujete sa obhajovať a odškodniť sponzora za akékoľvek straty spôsobené používaním záznamov na akékoľvek účely.

Okrem práv, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek príspevok, pri postúpení komentárov alebo recenzií na stránky tiež udeľujete spoločnosti Loveofqueen.com právo používať meno, ktoré ste odoslali, s akoukoľvek recenziou, komentárom alebo iným obsahom, ak existuje, v súvislosti s takýmto hodnotením, komentárom alebo iným obsahom. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo iným spôsobom kontrolujete všetky práva na recenzie, pripomienky a ďalší obsah, ktorý uverejňujete na týchto stránkach, a že použitie vašich recenzií, komentárov alebo iného Obsahu od spoločnosti Loveofqueen.com nebude porušovať alebo porušujú práva akejkoľvek tretej strany. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak uviedli do omylu spoločnosť Loveofqueen.com alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek príspevkov alebo obsahu. Loveofqueen.com môže, ale nie je povinný odstrániť ani upraviť žiadne príspevky (vrátane komentárov alebo recenzií) z akéhokoľvek dôvodu.

Zrušenie objednávky

Customers can cancel their order at anytime prior to shipping; please go to our Pomoc a často kladené otázky or Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vrátenia tovaru, kontaktuj nás

However, once the order has been dispatched, the order cannot be canceled, changed, or refunded. Upon receipt of the package, our Pravidlá vrátenia. comes into effect.

Zásielky z Číny

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are Delivery Duty Unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

Pravidlá kódexu správania zákazníka

At Loveofqueen customer satisfaction is our top priority.We strive to solve all customers problems in a professional and amicable way. However, we will not tolerate any unacceptable or unreasonable behavior towards our Customer Service Team members.

Unacceptable behavior directed towards Customer Service staff or Loveofqueen may, for example, include any of the following:

-Aggressive, abusive and threatening behavior. Examples include: any and all direct or implied threats on any communication channel; intimidating language; personal and verbal abuse; sexist, racist, homophobic, or derogatory remarks; rudeness; inflammatory statements; swearing; and unsubstantiated allegations.

- neustále vyvíjanie zvyčajne náročných alebo znepokojujúcich sťažností, a to aj napriek tomu, že sa otázka plne riešila; podobne, opakujúce sa sťažnosti pretrvávajú napriek primeraným a spravodlivým riešeniam, ktoré sa ponúkajú v súlade s našimi pravidlami.

-Požiadanie, očakávanie alebo nárok zamestnancov na porušenie zavedených usmernení pre firemné pravidlá, napr. Sumu náhrady, časový rámec, osobitnú náhradu atď .; podobne, snažiac sa o nerealistický výsledok, ktorý presahuje rámec našich vlastných politík a postupov. Suma vrátenia platby v predvolenom nastavení nemôže prekročiť pôvodnú čiastku platenú pre spoločnosť Loveofqueen.

- Opakovane meniť charakter (alebo zameranie) sťažnosti alebo požadovaný výsledok, čiastočne, po formálnej odpovedi.

-Veľký počet sťažností v porovnaní s celkovou históriou nákupnej hodnoty.

Za takéto správanie môžu byť sťažovateľom upozornení a formálne upozornení na tieto skutočnosti:

- ich jazyk je považovaný za urážlivý, zneužívajúci, ohrozujúci a úplne neprijateľný.

-Musí sa zdržať používania takéhoto jazyka, zastrašovania a hrozieb.

- V tejto veci nebude ďalšia výmena korešpondencie, ak s týmto správaním pretrvávajú.

-Loveofqueen reserves the right to no longer accept orders from the customer in the future without further notice.

Proces eskalácie sťažností

Proces eskalácie sťažností

This process applies strictly to Customer Service issues. For separate legal issues such as copyright, please view our legal page tu.

Ak je zákazník nespokojný s riešením ponúkaným našim zákazníckym servisom, zákazník môže kontaktovať nášho Superví- zora lístkov predložením nového letenka v časti "predložiť formálnu sťažnosť" nasledovne:

Contact us > Submit a ticket > Select Warranty &return > Submit a formal complaint

Na všetky sťažnosti budeme reagovať v rámci hodín 24 s výnimkou víkendov a sviatkov.

copyright

Všetky texty, grafika, fotografie alebo iné obrázky, ikony tlačidiel, zvukové klipy, logá, slogany, obchodné názvy alebo slovný softvér a iný obsah na webovej stránke spoločnosti Loveofqueen.com (spoločne "obsah") patria výhradne spoločnosti Loveofqueen.com alebo príslušných dodávateľov obsahu. Nesmiete používať, reprodukovať, kopírovať, upravovať, prenášať, zobrazovať, publikovať, predávať, licencovať, verejne vykonávať, distribuovať alebo komerčne využívať akýkoľvek Obsah alebo inak disponovať akýmkoľvek Obsahom spôsobom, ktorý nie je povolený spoločnosťou Loveofqueen.com, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Loveofqueen.com. Použitie nástrojov na vyhľadávanie údajov, roboty alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov na stránkach Loveofqueen.com, ako aj používanie ochranných známok alebo servisných značiek spoločnosti Loveofqueen.com v meta-tagoch ​​je prísne zakázané. Obsah môžete prezerať a používať iba na osobné informácie a na nakupovanie a objednávanie na stránkach a na žiadny iný účel. Zber, usporiadanie a zostavovanie všetkého obsahu na tejto stránke ("Kompilácia") patrí výhradne spoločnosti Loveofqueen.com. Nesmiete používať obsah alebo kompiláciu spoločnosti Loveofqueen.com akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje spoločnosť Loveofqueen.com, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zámenu alebo porušenie platných zákonov alebo nariadení. Všetok softvér používaný na tejto stránke ("Softvér") je majetkom spoločnosti Loveofqueen.com a / alebo jej dodávateľov softvéru. Obsah, kompilácia a softvér sú chránené štátnymi, národnými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosťou Loveofqueen.com. Porušovatelia budú stíhaní v plnom rozsahu zákona.

Loveofqueen.com uznáva a rešpektuje všetky autorské práva a ochranné známky. Ako také, akékoľvek používanie televízie, filmu, hudby, filmového festivalu alebo iných mien alebo titulov nemá žiadnu súvislosť s Loveofqueen.com a je výlučným vlastníctvom držiteľov autorských práv alebo ochranných známok. Naše šaty sú inšpirované štýlom celebrít a sú naše rekreácie položky, ktoré nosia celebrity na vašich obľúbených televíznych reláciách a na červenom koberci, ale nie sú oprávnení, podporovaní alebo pripojení k týmto výstavám akýmkoľvek spôsobom a nie sú mienené ako porušenia registrovaných ochranných známok alebo autorských práv.

Pravidlá porušenia duševného vlastníctva

It is the policy of Loveofqueen.com to take appropriate action where necessary to uphold and recognize all relevant State, Federal and International laws in connection with material that is claimed to be infringing any trademark, copyright, patent and all or any other Intellectual Property laws. If you are an intellectual property rights owner and you believe that Loveofqueen.com sells, offers for sale, or makes available goods and/or services that infringe your intellectual property rights, then send the following information in its entirety to legal@loveofqueen.com

Požadované informácie

 1. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive that is allegedly infringed;
  2. Opis údajne porušujúcej práce alebo materiálu;
  3. Opis miesta, kde sa nachádza údajne porušujúci materiál na webovej stránke (produkt (y));
  4. Informácie dostatočne dostatočné na to, aby sme vás mohli kontaktovať, napríklad adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
  5. Vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie materiálu nie je povolené autorským právom alebo iným vlastníkom vlastníckeho práva, jeho zástupcom alebo zákonom;
  6. Identification of the intellectual property rights that you claim are infringed by the Website(e.g. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No. 123456, registered 1/1/04",etc);
  7. Vaše vyhlásenie, že vyššie uvedené informácie a upozornenie sú presné a pod trestom krivej prísahy, že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka, ktorého výhradné právo je údajne porušené.

Ukončenie a účinok ukončenia

Okrem akýchkoľvek iných právnych alebo spravodlivých opravných prostriedkov môže spoločnosť Loveofqueen.com bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončiť zmluvu alebo zrušiť niektoré alebo všetky vaše práva udelené na základe tejto Zmluvy. Po ukončení tejto Zmluvy okamžite ukončíte prístup k tejto stránke a používate ju a Loveofqueen.com okrem akýchkoľvek iných právnych alebo spravodlivých opravných prostriedkov okamžite zruší všetky heslá a identifikačné údaje o účte, ktoré vám boli vydané a zakázať prístup k tejto lokalite a jej používanie úplne alebo čiastočne. Akékoľvek ukončenie tejto Zmluvy neovplyvní príslušné práva a povinnosti zmluvných strán (vrátane, ale nie výlučne, platobné záväzky), ktoré vznikli pred dátumom ukončenia. /

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Pokiaľ nie je stanovené inak v štandardných podmienkach predaja, ktoré sa vzťahujú na každý produkt na tejto stránke, táto stránka, produkty ponúkané na predaj a transakcie vykonávané prostredníctvom tejto stránky poskytuje spoločnosť Loveofqueen.com na základe "tak, ako je" , Loveofqueen.com neposkytuje žiadne prezentácie ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, týkajúce sa prevádzkovania stránky alebo informácií, obsahu, materiálov alebo produktov zahrnutých na tejto stránke okrem prípadov uvedených v plnom rozsahu povolenom príslušným právom, Loveofqueen.com sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel, neporušenie, titul, tichý pôžitok, presnosť údajov a systémovú integráciu. Tieto stránky môžu obsahovať nepresnosti, chyby alebo typografické chyby. Loveofqueen.com nezaručuje, že obsah bude prerušený alebo bez chýb. V maximálnej možnej miere povolenej zákonom spoločnosť Loveofqueen.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania tejto stránky vrátane, ale nie výlučne, nepriamych náhodných, trestných, príkladných, mimoriadnych alebo následných škôd. V maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom celková zodpovednosť spoločnosti Loveofqueen.com voči vám za akékoľvek škody (bez ohľadu na základ akcie) nesmie v súhrne prekročiť výšku poplatkov, ktoré ste skutočne zaplatili spoločnosti Loveofqueen.com v priebehu mesiaca predchádzajúcemu konaniu, ktoré údajne spôsobilo zodpovednosť spoločnosti Loveofqueen.com.

Prijatie objednávky

Upozorňujeme, že môžu existovať určité objednávky, ktoré nemôžeme akceptovať a musia zrušiť. Loveofqueen.com si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku. Niektoré situácie, ktoré môžu viesť k zrušeniu vašej objednávky, zahŕňajú obmedzenia množstiev, ktoré sú k dispozícii na nákup, nepresnosti alebo chyby v informáciách o produktoch alebo cenách alebo problémy identifikované našim oddelením úverovania a vyhýbaniu sa podvodom. Pred prijatím akýchkoľvek objednávok môžeme vyžadovať aj ďalšie overenia alebo informácie. Budeme vás kontaktovať v prípade zrušenia celej alebo akejkoľvek časti vašej objednávky alebo ak potrebujete ďalšie informácie na prijatie objednávky.

Loveofqueen is not responsible for late deliveries for special occasions, such as birthdays, or other events. We encourage customers to place their order in advance to ensure there is enough time to receive their item.

Svojim zákazníkom sme vopred informovali zákazníkov o vrcholnej vianočnej sezóne prostredníctvom bannerov a bulletinov a ponúkli návrhy na konečný dátum objednávky a metódy prepravy za toto obdobie. Preto nemôžeme niesť zodpovednosť, ak sa položka nedostane včas na Vianoce.

All orders reported as "delivered" by shipping companies are considered delivered. Loveofqueen cannot be made liable of non-delivery in this case.

Užívateľský účet

For safety and security, each customer is allowed to create only one registered account by default. For customers who attempt to create several accounts, Loveofqueen reserves the right to suspend accounts without further notice.

Obidve strany súhlasia s tým, že po odoslaní objednávky je výhradnou zodpovednosťou za dopravu logistická spoločnosť tretej strany. Počas tejto fázy patrí úplné vlastníctvo výrobku k kupujúcemu; všetky súvisiace ručenie a riziká počas prepravy znáša kupujúci.

typografické chyby

Zatiaľ čo sa spoločnosť Loveofqueen.com snaží poskytovať presné informácie o produktoch a cenách, môže dôjsť k cenám alebo typografickým chybám. Loveofqueen.com nemôže potvrdiť cenu položky až po objednávke. V prípade, že je položka uvedená nesprávne alebo s nesprávnou informáciou z dôvodu chyby v cenách alebo informáciách o výrobkoch, spoločnosť Loveofqueen.com má podľa vlastného uváženia právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky pre túto položku. V prípade, že je položka chybná, spoločnosť Loveofqueen.com môže podľa nášho uváženia buď kontaktovať vás pre pokyny alebo zrušiť Vašu objednávku a oznámi vám takéto zrušenie.

Ceny v rôznych menách

Ceny produktov predávaných spoločnosťou Loveofqueen.com sú založené na číslach vypočítaných v amerických dolároch (US $). Ceny zobrazované v iných menách sú konvertované z amerických dolárov podľa najaktuálnejších mier konverzie. Kvôli kolísajúcim hodnotám meny nemusia byť ceny zobrazované v menách inej ako USD v tejto stránke, okrem stránky na jednotlivých stránkach, pravdepodobne najaktuálnejšie. Oblasti stránok, v ktorých môžu byť mená inej ako USA nepresné, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na propagačné bannery, propagačné stránky a informácie o stránkach kategórie produktov. Cena zobrazená na jednotlivých stránkach produktov, bez ohľadu na menovú hodnotu, je aktuálna cena, ktorú ste povinní zaplatiť spoločnosti Loveofqueen.com, okrem poštovného.

Loveofqueen has no knowledge of, and is not responsible for, any additional bank charges or exchange rate fees that are charge by the issuing bank or a third party payment provider. These fees are solely the customers responsibility and will not be reimbursed by Loveofqueen.

arbitráž

Where the parties fail to settle dispute within 30 days after such dispute occurs, they agree to submit such dispute to South China International Economic and Trade Arbitration Commission (the "SCIA") for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral awards are final and binding upon both parties.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sú upravené a vykladané výlučne podľa čínskeho práva bez ohľadu na zásady konfliktu zákonov.

odkazy

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky na internete, ktoré vlastní a prevádzkujú tretie strany. Beriete na vedomie, že spoločnosť Loveofqueen.com nie je zodpovedná za prevádzku alebo obsah umiestnený na alebo prostredníctvom takejto stránky.

Doprava

Loveofqueen ships from different warehouses. For orders with more than item, we may split your order into several packages according to stock levels at our own discretion for more information please check our terms and conditions.Thank you for your understanding.

Loveofqueen strongly recommends all customers to purchase shipping insurance during the checkout. This ensures that if there are any issue during the delivery process that Loveofqueen will send you the same product free of charge. If the item becomes unavailable we will offer you alternative refund options.

Orders that do not have shipping insurance will not be the responsibility of Loveofqueen in the event that there is an issue during the shipping process.

Akákoľvek zákazka objednáva je to, čo dodávame. Nesmieme niesť zodpovednosť za to, že zákazník prijal nesprávnu položku, ak zadá nesprávnu objednávku.

If a delivery fails for any reason and the address sent to was the correct address as provided by the customer, Loveofqueen cannot be held liable if a package is returned to us.

Zásielky z Číny

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are delivered duty unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

Opravné prostriedky

Súhlasíte s tým, že právny opravný prostriedok spoločnosti Loveofqueen.com na akékoľvek skutočné alebo ohrozené porušenie tejto Zmluvy by bol neprimeraný a že spoločnosť Loveofqueen.com bude mať nárok na konkrétne plnenie alebo súdnu pomoc, alebo obe, okrem škôd, ktoré môže spoločnosť Loveofqueen.com oprávnený vymáhať spolu s primeranými nákladmi na akúkoľvek formu riešenia sporov vrátane, okrem iného, ​​poplatkov za právne poradenstvo.

No right or remedy of Loveofqueen.com shall be exclusive of any other, whether at law or in equity, including, without limitation, damages injunctive relief, attorneys' fees and expenses.

Žiadna inštancia, ktorá spoločnosť Loveofqueen.com upustí od jej práv alebo nápravných prostriedkov podľa týchto podmienok, bude znamenať akúkoľvek povinnosť poskytnúť akékoľvek podobné, budúce alebo iné výnimky.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!