podmienky služby

Vitajte na stránkach Loveofqueen.com. Poskytujeme vám služby podliehajúce upozorneniam, podmienkam a podmienkam stanoveným v tejto zmluve (ďalej len "Zmluva"). Okrem toho, ak použijete ľubovoľnú službu služby Loveofqueen.com (napríklad zadanie objednávky alebo napísanie recenzie od zákazníka), budete sa riadiť pravidlami, pravidlami, pravidlami, podmienkami a podmienkami, ktoré sa na tieto služby vzťahujú Dohoda podľa tohto odkazu. Loveofqueen.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto stránku a tieto podmienky.

 

Prístup, prehliadanie alebo iné používanie tejto stránky znamená, že súhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy. Pred pokračovaním si pozorne prečítajte túto dohodu.

 

Vyhlasujete a zaručujete, že ste najmenej 18 rokov alebo navštívite stránku pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. V súlade s podmienkami tejto Zmluvy vám spoločnosť Loveofqueen.com týmto udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a používanie stránky tým, že ho zobrazíte vo svojom internetovom prehliadači iba na účely nákupu osobných predmety predávané na Stránke a nie na komerčné využitie alebo použitie v mene žiadnej tretej strany, s výnimkou prípadov výslovne povolených spoločnosťou Loveofqueen.com vopred. Akékoľvek porušenie tejto dohody bude mať za následok okamžité zrušenie licencie udelenej v tomto odseku bez upozornenia.

 

Okrem prípadov, ktoré sú povolené v predchádzajúcom odseku, nesmiete reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, predávať, prenajímať, prenášať, vytvárať odvodené diela, prekladať, upravovať, reverzne inžinierovať, rozkladať, dekompilovať alebo inak využívať tento web alebo jeho časť, výslovne povolené spoločnosťou Loveofqueen.com písomne. Nesmiete komerčne využívať žiadnu z informácií poskytnutých na Stránke alebo akékoľvek využitie Stránky v prospech iného podniku, pokiaľ výslovne nepovolí spoločnosť Loveofqueen.com vopred. Loveofqueen.com si vyhradzuje právo odmietnuť službu, ukončiť účty a / alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia, vrátane, bez obmedzenia, ak spoločnosť Loveofqueen.com verí, že správanie zákazníka porušuje platné zákony alebo škodí záujmom spoločnosti Loveofqueen.com.

 

Na tento obsah nesmiete nahrať, šíriť ani inak publikovať akýkoľvek obsah, informácie alebo iný materiál, ktorý (a) porušuje alebo porušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, ochranné známky, obchodné tajomstvá alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek osoby; b) je ohováraný, ohrozujúci, hanlivý, obscénny, neslušný, pornografický alebo môže viesť k akejkoľvek občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti podľa amerického alebo medzinárodného práva; alebo (c) zahŕňa akékoľvek chyby, vírusy, červy, dvere zachytené, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo vlastnosti. Loveofqueen.com vám môže priradiť heslo a identifikáciu účtu, ktoré vám umožnia prístup a používanie určitých častí tejto stránky. Zakaždým, keď použijete heslo alebo identifikačné údaje, považujete sa za oprávnené na prístup a používanie stránky spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami tejto zmluvy a spoločnosť Loveofqueen.com nemá žiadnu povinnosť prešetriť autorizáciu alebo zdroj žiadneho takýto prístup alebo používanie stránky.

 

Budete výhradne zodpovední za všetok prístup k tejto lokalite a jej používanie každým, kto bude používať heslo a identifikačné údaje, ktoré ste pôvodne pridelili, bez ohľadu na to, či je takýto prístup k tejto lokalite a jej používanie skutočne autorizovaný, vrátane, bez obmedzenia, všetkých komunikácií a prenosov a všetky záväzky (vrátane, bez obmedzenia, finančné záväzky), ktoré vznikli v dôsledku takéhoto prístupu alebo použitia. Ste výlučne zodpovední za ochranu bezpečnosti a dôvernosti hesla a identifikácie, ktoré vám boli pridelené. Musíte okamžite informovať spoločnosť Loveofqueen.com o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla alebo identifikácie alebo akéhokoľvek iného porušenia alebo hroziaceho porušenia bezpečnosti tejto stránky. Po registrácii dostanete naše informačné bulletiny s informáciami o predaji, kupónoch a špeciálnych akciách. Môžete sa odhlásiť pomocou odkazu z ľubovoľného e-mailového spravodajcu alebo osobného nastavenia prihlásenia po prihlásení. Predvolená predplatné pre Newsletter pre registrovaných používateľov.

 

LoveofqueenUžívateľský účet

 

Zaručujete, že Vaše podania sú úplne alebo čiastočne jasné a bez akéhokoľvek porušenia práv duševného vlastníctva, sporov alebo nárokov tretích strán. Loveofqueen.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne zneužitie autorských práv alebo iných práv tretích strán. Zaväzujete sa obhajovať a odškodniť sponzora za akékoľvek straty spôsobené používaním záznamov na akékoľvek účely.

 

Recenzie a komentáre

 

Pokiaľ nie je uvedené inak v tejto Zmluve alebo na stránkach, všetko, čo odosielate alebo uverejníte na stránkach a / alebo poskytnete spoločnosť Loveofqueen.com vrátane, ale bez obmedzenia, nápadov, know-how, techník, otázok, recenzií, pripomienok a (súhrnne "podania") sú a budú považované za nedôverné a neoprávnené a podaním alebo odoslaním súhlasíte s neodvolateľným udelením licencie a všetkých súvisiacich práv na duševné vlastníctvo (s výnimkou morálnych práv, ako je autorské právo) na Loveofqueen.com bezplatne a spoločnosť Loveofqueen.com bude mať bezplatné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné a prenosné právo používať, kopírovať, distribuovať, zobrazovať, publikovať, vykonávať, predávať, prenajímať, prenášať, prispôsobovať, vytvárať odvodené diela takýchto podaní akýmikoľvek prostriedkami av akejkoľvek forme a prekladať, upravovať, reverzne inžinierovať, rozoberať alebo dekompilovať takéto Podania. Všetky podania sa automaticky stanú jediným a výlučným vlastníctvom spoločnosti Loveofqueen.com a nebudú vám vrátené a súhlasíte s tým, že v budúcnosti nebudete spochybňovať akýkoľvek spor týkajúci sa akéhokoľvek použitia záznamu od spoločnosti Loveofqueen.com.

 

Zaručujete, že Vaše podania sú úplne alebo čiastočne jasné a bez akéhokoľvek porušenia práv duševného vlastníctva, sporov alebo nárokov tretích strán. Loveofqueen.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne zneužitie autorských práv alebo iných práv tretích strán. Zaväzujete sa obhajovať a odškodniť sponzora za akékoľvek straty spôsobené používaním záznamov na akékoľvek účely.

 

Okrem práv, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek príspevok, pri postúpení komentárov alebo recenzií na stránky tiež udeľujete spoločnosti Loveofqueen.com právo používať meno, ktoré ste odoslali, s akoukoľvek recenziou, komentárom alebo iným obsahom, ak existuje, v súvislosti s takýmto hodnotením, komentárom alebo iným obsahom. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo iným spôsobom kontrolujete všetky práva na recenzie, pripomienky a ďalší obsah, ktorý uverejňujete na týchto stránkach, a že použitie vašich recenzií, komentárov alebo iného Obsahu od spoločnosti Loveofqueen.com nebude porušovať alebo porušujú práva akejkoľvek tretej strany. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak uviedli do omylu spoločnosť Loveofqueen.com alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek príspevkov alebo obsahu. Loveofqueen.com môže, ale nie je povinný odstrániť ani upraviť žiadne príspevky (vrátane komentárov alebo recenzií) z akéhokoľvek dôvodu.

 

Zrušenie objednávky

 

Zákazníci môžu objednávku zrušiť kedykoľvek pred odoslaním; prosím choďte na naše Pomoc a často kladené otázkyalebo Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vrátenia tovaru, kontaktuj nás

Po odoslaní objednávky však objednávku nemožno zrušiť, zmeniť alebo vrátiť. Po obdržaní balíka, nášPravidlá vrátenia, nadobudne účinnosť.

 

Zásielky z Číny

 

V spoločnosti Loveofqueen sa všetky zásielky odosielajú z Číny a sú doručené bez dane. V dôsledku toho sa všetky a všetky colné alebo dovozné clá účtujú, keď pozemok dosiahne cieľovú krajinu. Prípadné poplatky musia platiť zákazníci. Ak zákazníci odmietnu balík z dôvodu dovozných ciel alebo daní, znášajú plnú zodpovednosť za všetky náklady spojené s daným procesom. Vzhľadom na colné predpisy si prosím všimnite, že spoločnosť Loveofqueen nemôže deklarovať zakúpené položky ako darček alebo zoznam nižšej sumy, než je skutočná cena produktu.

 

Pravidlá kódexu správania zákazníka

 

V spokojnosti zákazníkov Loveofqueen je našou najvyššou prioritou. Snažíme sa riešiť všetky problémy zákazníkov profesionálnym a priateľským spôsobom. Nebudeme tolerovať žiadne neprijateľné alebo neprimerané správanie voči našim členom tímu zákazníckych služieb.

 

Neprijateľné správanie zamerané na zamestnancov služieb zákazníkom alebo spoločnosti Loveofqueen môže zahŕňať napríklad niektoré z nasledujúcich činností:

 

-Agresívne, zneužívajúce a ohrozujúce správanie. Medzi príklady patria: všetky a všetky priame alebo implikované hrozby na akomkoľvek komunikačnom kanáli; zastrašujúci jazyk; osobné a verbálne zneužitie; sexistické, rasistické, homofóbne alebo hanlivé poznámky; hrubosť; zápalové vyhlásenia; nadávok; a nepodložené obvinenia.

 

- neustále vyvíjanie zvyčajne náročných alebo znepokojujúcich sťažností, a to aj napriek tomu, že sa otázka plne riešila; podobne, opakujúce sa sťažnosti pretrvávajú napriek primeraným a spravodlivým riešeniam, ktoré sa ponúkajú v súlade s našimi pravidlami.

 

-Požiadanie, očakávanie alebo nárok zamestnancov na porušenie zavedených usmernení pre firemné pravidlá, napr. Sumu náhrady, časový rámec, osobitnú náhradu atď .; podobne, snažiac sa o nerealistický výsledok, ktorý presahuje rámec našich vlastných politík a postupov. Suma vrátenia platby v predvolenom nastavení nemôže prekročiť pôvodnú čiastku platenú pre spoločnosť Loveofqueen.

 

- Opakovane meniť charakter (alebo zameranie) sťažnosti alebo požadovaný výsledok, čiastočne, po formálnej odpovedi.

 

-Veľký počet sťažností v porovnaní s celkovou históriou nákupnej hodnoty.

 

Za takéto správanie môžu byť sťažovateľom upozornení a formálne upozornení na tieto skutočnosti: 

- ich jazyk je považovaný za urážlivý, zneužívajúci, ohrozujúci a úplne neprijateľný.

 

-Musí sa zdržať používania takéhoto jazyka, zastrašovania a hrozieb.

 

- V tejto veci nebude ďalšia výmena korešpondencie, ak s týmto správaním pretrvávajú.

 

-Loveofqueen si vyhradzuje právo už v budúcnosti bez ďalšieho upozornenia odberať zákazky od zákazníka.

Proces eskalácie sťažností

 

Proces eskalácie sťažností

Tento proces sa striktne uplatňuje na otázky týkajúce sa služieb zákazníkom. Pre samostatné právne otázky, ako sú autorské práva, navštívte našu právnu stránkutu.

 

Ak je zákazník nespokojný s riešením ponúkaným našim zákazníckym servisom, zákazník môže kontaktovať nášho Superví- zora lístkov predložením nového letenka v časti "predložiť formálnu sťažnosť" nasledovne:

 

Kontaktujte nás> Odošlite lístok> Vyberte záruku a návrat> Odošlite formálnu sťažnosť

Na všetky sťažnosti budeme reagovať v rámci hodín 24 s výnimkou víkendov a sviatkov.

 

copyright

 

Všetky texty, grafika, fotografie alebo iné obrázky, ikony tlačidiel, zvukové klipy, logá, slogany, obchodné názvy alebo slovný softvér a iný obsah na webovej stránke spoločnosti Loveofqueen.com (spoločne "obsah") patria výhradne spoločnosti Loveofqueen.com alebo príslušných dodávateľov obsahu. Nesmiete používať, reprodukovať, kopírovať, upravovať, prenášať, zobrazovať, publikovať, predávať, licencovať, verejne vykonávať, distribuovať alebo komerčne využívať akýkoľvek Obsah alebo inak disponovať akýmkoľvek Obsahom spôsobom, ktorý nie je povolený spoločnosťou Loveofqueen.com, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Loveofqueen.com. Použitie nástrojov na vyhľadávanie údajov, roboty alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov na stránkach Loveofqueen.com, ako aj používanie ochranných známok alebo servisných značiek spoločnosti Loveofqueen.com v meta-tagoch ​​je prísne zakázané. Obsah môžete prezerať a používať iba na osobné informácie a na nakupovanie a objednávanie na stránkach a na žiadny iný účel. Zber, usporiadanie a zostavovanie všetkého obsahu na tejto stránke ("Kompilácia") patrí výhradne spoločnosti Loveofqueen.com. Nesmiete používať obsah alebo kompiláciu spoločnosti Loveofqueen.com akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje spoločnosť Loveofqueen.com, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zámenu alebo porušenie platných zákonov alebo nariadení. Všetok softvér používaný na tejto stránke ("Softvér") je majetkom spoločnosti Loveofqueen.com a / alebo jej dodávateľov softvéru. Obsah, kompilácia a softvér sú chránené štátnymi, národnými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosťou Loveofqueen.com. Porušovatelia budú stíhaní v plnom rozsahu zákona.

 

Loveofqueen.com uznáva a rešpektuje všetky autorské práva a ochranné známky. Ako také, akékoľvek používanie televízie, filmu, hudby, filmového festivalu alebo iných mien alebo titulov nemá žiadnu súvislosť s Loveofqueen.com a je výlučným vlastníctvom držiteľov autorských práv alebo ochranných známok. Naše šaty sú inšpirované štýlom celebrít a sú naše rekreácie položky, ktoré nosia celebrity na vašich obľúbených televíznych reláciách a na červenom koberci, ale nie sú oprávnení, podporovaní alebo pripojení k týmto výstavám akýmkoľvek spôsobom a nie sú mienené ako porušenia registrovaných ochranných známok alebo autorských práv.

 

Pravidlá porušenia duševného vlastníctva

 

Je to politika spoločnosti Loveofqueen.com, aby v prípade potreby prijala príslušné opatrenia na zachovanie a uznanie všetkých príslušných štátnych, federálnych a medzinárodných zákonov v súvislosti s materiálom, o ktorom sa tvrdí, že porušuje akúkoľvek ochrannú známku, autorské práva, patent a všetky zákony o duševnom vlastníctve , Ak ste vlastníkom práv duševného vlastníctva a veríte, že spoločnosť Loveofqueen.com predáva, ponúka na predaj alebo sprístupňuje tovary a / alebo služby, ktoré porušujú vaše práva duševného vlastníctva, potom pošlite nasledujúce informácie v plnom rozsahu [Email protected]

 

Požadované informácie

 

 1. Elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výlučného, ​​ktorý údajne porušil;
  2. Opis údajne porušujúcej práce alebo materiálu;
  3. Opis miesta, kde sa nachádza údajne porušujúci materiál na webovej stránke (produkt (y));
  4. Informácie dostatočne dostatočné na to, aby sme vás mohli kontaktovať, napríklad adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
  5. Vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie materiálu nie je povolené autorským právom alebo iným vlastníkom vlastníckeho práva, jeho zástupcom alebo zákonom;
  6. Identifikácia práv duševného vlastníctva, o ktorých vyhlasujete, že sú porušené webovými stránkami (napr. Autorské práva XYZ, ochranná známka ABC, registračné číslo 123456, registrované 1 / 1 / 04 atď.);
  7. Vaše vyhlásenie, že vyššie uvedené informácie a upozornenie sú presné a pod trestom krivej prísahy, že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka, ktorého výhradné právo je údajne porušené.

 

Ukončenie a účinok ukončenia

 

Okrem akýchkoľvek iných právnych alebo spravodlivých opravných prostriedkov môže spoločnosť Loveofqueen.com bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončiť zmluvu alebo zrušiť niektoré alebo všetky vaše práva udelené na základe tejto Zmluvy. Po ukončení tejto Zmluvy okamžite ukončíte prístup k tejto stránke a používate ju a Loveofqueen.com okrem akýchkoľvek iných právnych alebo spravodlivých opravných prostriedkov okamžite zruší všetky heslá a identifikačné údaje o účte, ktoré vám boli vydané a zakázať prístup k tejto lokalite a jej používanie úplne alebo čiastočne. Akékoľvek ukončenie tejto Zmluvy neovplyvní príslušné práva a povinnosti zmluvných strán (vrátane, ale nie výlučne, platobné záväzky), ktoré vznikli pred dátumom ukončenia. /

 

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

 

Pokiaľ nie je stanovené inak v štandardných podmienkach predaja, ktoré sa vzťahujú na každý produkt na tejto stránke, táto stránka, produkty ponúkané na predaj a transakcie vykonávané prostredníctvom tejto stránky poskytuje spoločnosť Loveofqueen.com na základe "tak, ako je" , Loveofqueen.com neposkytuje žiadne prezentácie ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, týkajúce sa prevádzkovania stránky alebo informácií, obsahu, materiálov alebo produktov zahrnutých na tejto stránke okrem prípadov uvedených v plnom rozsahu povolenom príslušným právom, Loveofqueen.com sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel, neporušenie, titul, tichý pôžitok, presnosť údajov a systémovú integráciu. Tieto stránky môžu obsahovať nepresnosti, chyby alebo typografické chyby. Loveofqueen.com nezaručuje, že obsah bude prerušený alebo bez chýb. V maximálnej možnej miere povolenej zákonom spoločnosť Loveofqueen.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania tejto stránky vrátane, ale nie výlučne, nepriamych náhodných, trestných, príkladných, mimoriadnych alebo následných škôd. V maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom celková zodpovednosť spoločnosti Loveofqueen.com voči vám za akékoľvek škody (bez ohľadu na základ akcie) nesmie v súhrne prekročiť výšku poplatkov, ktoré ste skutočne zaplatili spoločnosti Loveofqueen.com v priebehu mesiaca predchádzajúcemu konaniu, ktoré údajne spôsobilo zodpovednosť spoločnosti Loveofqueen.com.

 

Prijatie objednávky

 

Upozorňujeme, že môžu existovať určité objednávky, ktoré nemôžeme akceptovať a musia zrušiť. Loveofqueen.com si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku. Niektoré situácie, ktoré môžu viesť k zrušeniu vašej objednávky, zahŕňajú obmedzenia množstiev, ktoré sú k dispozícii na nákup, nepresnosti alebo chyby v informáciách o produktoch alebo cenách alebo problémy identifikované našim oddelením úverovania a vyhýbaniu sa podvodom. Pred prijatím akýchkoľvek objednávok môžeme vyžadovať aj ďalšie overenia alebo informácie. Budeme vás kontaktovať v prípade zrušenia celej alebo akejkoľvek časti vašej objednávky alebo ak potrebujete ďalšie informácie na prijatie objednávky.

 

Loveofqueen nie je zodpovedný za neskoré dodávky pri zvláštnych príležitostiach, ako napríklad narodeniny alebo iné udalosti. Odporúčame zákazníkom, aby objednávali vopred, aby sa zabezpečilo dostatok času na ich prijatie.

 

Svojim zákazníkom sme vopred informovali zákazníkov o vrcholnej vianočnej sezóne prostredníctvom bannerov a bulletinov a ponúkli návrhy na konečný dátum objednávky a metódy prepravy za toto obdobie. Preto nemôžeme niesť zodpovednosť, ak sa položka nedostane včas na Vianoce.

 

Všetky objednávky, ktoré sú nahlásené ako dodané spoločnosťami námornej dopravy, sa považujú za doručené. Loveofqueen nemôže byť v tomto prípade zodpovedný za nedodanie zásielky.

 

Užívateľský účet

 

Pre bezpečnosť a bezpečnosť je každý zákazník oprávnený vytvoriť predvolene iba jeden zaregistrovaný účet. Pre zákazníkov, ktorí sa pokúšajú vytvoriť viacero účtov, si spoločnosť Loveofqueen vyhradzuje právo pozastaviť účty bez ďalšieho upozornenia.

 

Obidve strany súhlasia s tým, že po odoslaní objednávky je výhradnou zodpovednosťou za dopravu logistická spoločnosť tretej strany. Počas tejto fázy patrí úplné vlastníctvo výrobku k kupujúcemu; všetky súvisiace ručenie a riziká počas prepravy znáša kupujúci.

 

typografické chyby

 

Zatiaľ čo sa spoločnosť Loveofqueen.com snaží poskytovať presné informácie o produktoch a cenách, môže dôjsť k cenám alebo typografickým chybám. Loveofqueen.com nemôže potvrdiť cenu položky až po objednávke. V prípade, že je položka uvedená nesprávne alebo s nesprávnou informáciou z dôvodu chyby v cenách alebo informáciách o výrobkoch, spoločnosť Loveofqueen.com má podľa vlastného uváženia právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky pre túto položku. V prípade, že je položka chybná, spoločnosť Loveofqueen.com môže podľa nášho uváženia buď kontaktovať vás pre pokyny alebo zrušiť Vašu objednávku a oznámi vám takéto zrušenie.

 

Ceny v rôznych menách

 

Ceny produktov predávaných spoločnosťou Loveofqueen.com sú založené na číslach vypočítaných v amerických dolároch (US $). Ceny zobrazované v iných menách sú konvertované z amerických dolárov podľa najaktuálnejších mier konverzie. Kvôli kolísajúcim hodnotám meny nemusia byť ceny zobrazované v menách inej ako USD v tejto stránke, okrem stránky na jednotlivých stránkach, pravdepodobne najaktuálnejšie. Oblasti stránok, v ktorých môžu byť mená inej ako USA nepresné, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na propagačné bannery, propagačné stránky a informácie o stránkach kategórie produktov. Cena zobrazená na jednotlivých stránkach produktov, bez ohľadu na menovú hodnotu, je aktuálna cena, ktorú ste povinní zaplatiť spoločnosti Loveofqueen.com, okrem poštovného.

 

Spoločnosť Loveofqueen nevie a nie je zodpovedná za akékoľvek dodatočné bankové poplatky alebo výmenné poplatky, ktoré účtujú vydávajúca banka alebo poskytovateľ platobnej služby tretej strany. Tieto poplatky zodpovedajú výhradne zákazníkom a spoločnosť Loveofqueen ich nehradí.

 

arbitráž

 

Ak strany nedospejú k riešeniu sporu v priebehu 30 dní po takomto spore, súhlasia s tým, že tento spor predloží Medzinárodnej komisii pre hospodársku a obchodnú arbitráž (ďalej len "SCIA") (Južná Čína) pre arbitráž, ktorá sa bude konať v súlade s rozhodcovskými pravidlami Komisie v čase podania žiadosti o rozhodcovské konanie. Rozhodcovské ceny sú konečné a záväzné pre obe strany.

 

Rozhodné právo

 

Tieto podmienky sú upravené a vykladané výlučne podľa čínskeho práva bez ohľadu na zásady konfliktu zákonov.

 

odkazy

 

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky na internete, ktoré vlastní a prevádzkujú tretie strany. Beriete na vedomie, že spoločnosť Loveofqueen.com nie je zodpovedná za prevádzku alebo obsah umiestnený na alebo prostredníctvom takejto stránky.

 

Doprava

 

Loveofqueen lode z rôznych skladov. Pri objednávkach s viac ako položkou môžeme rozdeliť vašu objednávku do niekoľkých balíčkov podľa úrovne zásob podľa vlastného uváženia pre viac informácií nájdete v našich zmluvných podmienkach. Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

Spoločnosť Loveofqueen dôrazne odporúča, aby všetci zákazníci zakúpili poistenie počas platenia. To zaručuje, že v prípade výskytu akéhokoľvek problému počas procesu doručenia vám spoločnosť Loveofqueen bezplatne zašle ten istý produkt. Ak sa položka stane nedostupnou, ponúkneme vám alternatívne možnosti vrátenia platby.

 

Objednávky, ktoré nemajú prepravné poistenie, nebudú zodpovednosťou spoločnosti Loveofqueen v prípade, že počas prepravného procesu dôjde k problému.

 

Akákoľvek zákazka objednáva je to, čo dodávame. Nesmieme niesť zodpovednosť za to, že zákazník prijal nesprávnu položku, ak zadá nesprávnu objednávku.

 

Ak zásielka z akéhokoľvek dôvodu zlyhá a odoslaná adresa bola správna adresa poskytnutá zákazníkom, spoločnosť Loveofqueen nemôže byť braná na zodpovednosť, ak sa náš balík vráti.

 

Zásielky z Číny

 

V spoločnosti Loveofqueen sa všetky zásielky odosielajú z Číny a doručujú sa bez dane. V dôsledku toho sa všetky a všetky colné alebo dovozné clá účtujú, keď pozemok dosiahne cieľovú krajinu. Prípadné poplatky musia platiť zákazníci. Ak zákazníci odmietnu balík z dôvodu dovozných ciel alebo daní, znášajú plnú zodpovednosť za všetky náklady spojené s daným procesom. Z dôvodu colných predpisov si prosím všimnite, že spoločnosť Loveofqueen nemôže deklarovať zakúpené zásielky ako darček alebo zoznam nižšej sumy, než je skutočná cena produktu.

 

Opravné prostriedky

 

Súhlasíte s tým, že právny opravný prostriedok spoločnosti Loveofqueen.com na akékoľvek skutočné alebo ohrozené porušenie tejto Zmluvy by bol neprimeraný a že spoločnosť Loveofqueen.com bude mať nárok na konkrétne plnenie alebo súdnu pomoc, alebo obe, okrem škôd, ktoré môže spoločnosť Loveofqueen.com oprávnený vymáhať spolu s primeranými nákladmi na akúkoľvek formu riešenia sporov vrátane, okrem iného, ​​poplatkov za právne poradenstvo.

 

Žiadne právo alebo náprava na Loveofqueen.com nebude vylučovať akékoľvek iné, či už zo zákona alebo spravodlivosti, vrátane, ale bez obmedzenia, škody na súdnom príkaze, odmeny advokátov a výdavky.

 

Žiadna inštancia, ktorá spoločnosť Loveofqueen.com upustí od jej práv alebo nápravných prostriedkov podľa týchto podmienok, bude znamenať akúkoľvek povinnosť poskytnúť akékoľvek podobné, budúce alebo iné výnimky.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!